Docentendag 2019

De Docentendag Maatschappijleer 2019 vindt plaats op vrijdag 15 februari. U kunt zich nu inschrijven voor deze dag. De openingslezing is van Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie. Aan het eind van de dag spreekt Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. U vindt alle informatie over de Docentendag op www.prodemos.nl/docentendag. 

Een dag eerder, op donderdag 14 februari, is de Docentenavond maatschappijleer. Tijdens deze avond in de Eerste Kamer staat de hernieuwing van ons parlementaire stelsel centraal. De avond wordt geopend door Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer. Hierna volgt een lezing door Tom van der Meer, lid van de staatscommissie parlementair stelsel, met reacties van Marcel ten Hooven (parlementair journalist) en Iris Korthagen (onderzoeker). Meer informatie op www.prodemos.nl/docentenavond.

Advies Onderwijsraad over wetsvoorstel burgerschapsopdracht

De Onderwijsraad heeft op verzoek van het kabinet een advies uitgebracht over het (concept-) wetsvoorstel van minister Slob waarin de nieuwe burgerschapsopdracht voor het onderwijs geformuleerd wordt. De Onderwijsraad adviseert het kabinet de wet volledig op democratisch burgerschap te richten:  “Het gaat om kennis over de democratische rechtsstaat en de democratische samenleving en de spelregels die daaraan ten grondslag liggen.”  Ga naar de website van de Onderwijsraad en lees het gedegen en heldere advies.

 

Reactie NVLM op wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht

De NVLM is positief over het wetsvoorstel waarmee minister Slob de algemene burgerschapsopdracht aan scholen wil aanscherpen. Het NVLM-bestuur vindt het nu voorliggende voorstel een grote verbetering ten opzichte van de huidige wet. Tegelijkertijd ziet de NVLM twee mogelijkheden tot aanscherping van het wetsvoorstel. U vindt onze volledige reactie in de brief die door de NVLM aan minister Slob gestuurd is.

Examenbesprekingen 2018

Ook dit jaar organiseert de NVLM weer examenbesprekingen in Utrecht. Hieronder een overzicht van de data en tijden:

23 mei 2018 – examenbespreking vwo (regulier en pilot) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur
28 mei 2018 – examenbespreking vmbo (gl/tl) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur
29 mei 2018 – examenbespreking havo (regulier en pilot) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
U kunt zich aanmelden voor een of meerdere besprekingen bij riemerbouwmeester@nvlm.nl.

Update Curriculum.nu

Tot 25 april kon iedereen feedback geven op de eerste tussenproducten van Curriculum.nu: de conceptvisies. De NVLM heeft gereageerd op de conceptvisies van de ontwikkelteams Burgerschap en Mens & Maatschappij. Daarnaast schreven we samen met de andere betrokken vakverenigingen (aardrijkskunde, economie, filosofie en geschiedenis) een brief aan het ontwikkelteam Mens & Maatschappij. In deze brief benadrukken de vakverenigingen dat de kracht van bestaande vakken uitgangspunt moet zijn van het ontwikkelteam. Samenhang kan op verschillende manieren worden bereikt door de perspectieven van onze vakken te combineren, maar een verplicht samengaan van vakken in een leergebied achten wij onwenselijk en in tegenspraak met de politieke besluitvorming die aan Curriculum.nu vooraf ging.

In onze eigen feedback op de conceptvisie Mens & Maatschappij benoemen wij enkele pluspunten in de conceptvisie: het formuleren van verschillende perspectieven op de complexe en veranderende wereld en de wens om de buitenwereld in te gaan en de buitenwereld de school in brengen. Als minpunt zien we dat de maatschappijwetenschappelijke (sociologische en politicologische) invalshoek nog onvoldoende herkenbaar is in de conceptvisie Mens & Maatschappij.

De NVLM heeft ook uitgebreid gereageerd op de conceptvisie van het ontwikkelteam Burgerschap. Wij zijn blij met de aandacht voor een doorlopende leerlijn burgerschap, maar geven in onze reactie ook aan dat de conceptvisie soms meer over persoonsvorming dan over burgerschapsvorming lijkt te gaan. We vragen om een duidelijker onderscheid tussen dat wat aan de school is (identiteitsontwikkeling) en dat wat in een landelijk curriculum zou moeten worden vastgelegd: kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in de democratische rechtsstaat en – in aansluiting op het pamflet van Bram Eidhof– een aantal doelen waarover brede consensus bestaat in de Nederlandse samenleving.

NVLM Scriptieprijs 2018

Elk jaar reikt de NVLM een prijs uit aan studenten die het beste onderzoek hebben gedaan (lessenserie of praktijkonderzoek). De jury kijkt niet alleen naar de onderzoeksmatige kwaliteit (methodologie) maar ook naar toepasbaarheid binnen het vak en originaliteit.

Dit jaar was de prijsuitreiking op maandag 26 maart jl. tijdens de jaarlijkse LIO-dag op de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uit het juryrapport:

Winnaar eerstegraads onderzoek Johan Paul (Fontys Hogescholen): ‘Op welke wijze kan  de concept-context benadering het beste aan HAVO-leerlingen aangeleerd worden?.

Sterk theoretisch kader met goede koppeling naar taalgericht vakonderwijs. Hij constateert terecht dat voor concept-context benadering is de taalvaardigheid voorwaarde en gebruikt daarvoor het kwadrant van Cummins.  Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen schooltaal en vaktaal.

Probleemstelling dat deze benadering lastig voor docenten is, is terecht en hij geeft met dit onderzoek hele duidelijke handvatten voor docenten mbv de taxonomie van Bloom. Hiermee komt hij in de uitwerking tot handreikingen voor de docent om creatieve opdrachten te ontwerpen.

Overigens is dit niet verder uitgewerkt in concrete lessen, waardoor het niet de beste lessenserie is geworden, maar op onderzoeksniveau zeker de eerste plaats waard.

Winnaar eerstegraads lessenserie Clint Claessen (Universiteit van Amsterdam): ‘Kiesstelsels

Helder theoretisch kader met een mooie probleemstelling.  Goede koppeling van denkvaardigheden en didactische aanpak. Marzano wordt gecombineerd met Ebbens Ettekhoven, maar wel toegepast op vakdidactische principes, namelijk werken met hogere denkvaardigheden. Vooral de hogere denkvaardigheden als evalueren, creëren en analyseren komen mooi aan bod, als onderdeel van het ontwerp.

Leerlingen werken vrij zelfstandig met deze opdrachten, waardoor het niet docent gestuurd is.

Beoordelingsmodel is aanwezig, maar kan concreter worden uitgewerkt met bijv. rubrics ter onderbouwing van het aantal punten.

De jury is benieuwd hoe de werkstukken van leerlingen over het ideale kiesstelsel er uiteindelijk hebben uitgezien.

Winnaar tweedegraads prakijktonderzoek Martijn Peters (Hogeaschool van Amsterdam): ‘Populisme in de klas?

Martijn heeft een actueel onderwerp aangepakt in zijn onderzoek: populisme. Hij laat zien dat hij in staat is om controversiële onderwerpen te bespreken en hier didactische handreikingen voor te doen.

Zijn praktijkervaringen bij de klassen waar hij les aan geeft, heeft hij goed weten te vertalen naar een goed theoretisch kader en bruikbare aanbevelingen voor zijn eigen lespraktijk. Omdat het een klein onderzoek is, naar zijn eigen klassen op zijn eigen school, is dit moeilijk generaliseerbaar. Maar tegelijkertijd is de manier van kijken en nadenken over uitspraken van leerlingen in de dagelijkse lespraktijk heel bruikbaar voor andere docenten. Veel docenten lopen tegen deze problematiek aan en reageren hier vaak vanuit hun eigen referentiekader op. Dit onderzoek maakt duidelijk dat het een meerwaarde heeft om de uitspraken van leerlingen tegen het licht te houden en mee te nemen in de beginsituatie van een les burgerschap.