Categorie: Algemeen NVLM

Zullen we álle leerlingen scholen in democratie?

Op 1 november plaatsten NRC en NRC next ons opiniestuk over de noodzaak van beter burgerschapsonderwijs en een sterkere positie voor maatschappijleer. Directe aanleiding voor dit artikel was het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waaruit blijkt dat het politiek vertrouwen erg ongelijk verdeeld is onder leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

 

Advies aan OCW over de bovenbouw

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de NVLM een advies uitgebracht over onze vakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. OCW heeft alle vakverenigingen gevraagd voor 1 november 2019 een advies te geven over hoe ‘hun’ vak kan bijdragen om de doelstellingen van de curriculumherziening te verwezenlijken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. OCW verwacht dat in de vervolgfase van Curriculum.nu een gedifferentieerde aanpak zal worden gekozen: bij sommige vakken moet er veel gebeuren, bij andere vakken weinig.

Reactie NVLM op Curriculum.nu

Op 10 oktober zijn de adviezen van Curriculum.nu aangeboden aan minister Slob. U vindt de adviezen op www.curriculum.nu. De reactie van de NVLM op de adviezen over Burgerschap en Mens & Maatschappij vindt u hier.

Eventuele vragen over deze reactie kunt u stellen aan Coen Gelinck via voorzitter@nvlm.nl.

CvTE publiceert toelichting op examen MAW vwo 2020

Het eerste centrale examen maatschappijwetenschappen vwo op basis van het nieuwe examenprogramma wordt op 14 mei 2020 afgenomen.
Vorig schooljaar publiceerde het College voor Toetsen en Examens voor maatschappijwetenschappen havo een toelichting op het centraal examen. De tekst van deze toelichting is aangepast voor vwo, met voorbeelden uit het vwo pilot-examen 2019 en gepubliceerd op Examenblad als Toelichting op het centraal examen vwo maatschappijwetenschappen 2020. Deze toelichting kan u helpen bij de voorbereiding van uw leerlingen op het centraal examen en bij de correctie.

Vacatures Bestuur NVLM

Er komen meerdere plekken vrij in het bestuur van de NVLM. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega’s die het leuk vinden om samen met ons op te komen voor de belangen en positie van het vak maatschappijleer.
Het NVLM-bestuur komt zo’n zes keer per jaar samen voor een vergadering en daar buiten ben je gemiddeld zo’n 2 uur per week bezig met verenigingswerk. 
Werkzaamheden bevatten bijvoorbeeld lobby richting politiek, het organiseren van examenbesprekingen en pws-wedstrijden, het schrijven van ingezonden brieven of administratief werk binnen de vereniging (penningen, secretaris e.d.). 
Bestuursleden krijgen een kleine jaarlijkse bestuursvergoeding en vergoeding van alle reiskosten. 

We nodigen geïnteresseerde leden graag uit om eens een keer een vergadering bij te wonen. Je kunt contact opnemen met secretaris Freek Gruijters (secretaris@nvlm.nl)

Start schooljaar

We wensen u een goede start van het nieuwe schooljaar. In dit schooljaar vieren we dat de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer vijftig jaar bestaat. Het bestuur zal zich ook in dit schooljaar inzetten voor maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap. We staan open voor leden die het leuk vinden om mee te draaien in ons bestuur. Het bestuurswerk is een mooie verbreding en verdieping van uw werk als docent. Het is uiteraard mogelijk om een tijdje op proef mee te besturen. Uw belangstelling hiervoor kunt u aangeven bij secretaris Freek Gruijters (secretaris@nvlm.nl). 

Nieuwe versie Handboek vakdidactiek

In augustus verscheen een nieuwe versie van het Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Het handboek is relevant en interessant voor iedereen die maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen of burgerschap geeft. Uitgangspunt van deze nieuwe editie is dat docenten (vo en mbo) op basis van zelf geformuleerde leerdoelen systematisch onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

U kunt de herziene versie van het Handboek vakdidactiek hier bestellen.

Save the date: Docentendag 2020

Ook in 2020 organiseren de NVLM – die dan 50 jaar bestaat! – en ProDemos samen de jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer. De editie van 2020 vindt plaats op vrijdag 14 februari. Op de donderdag ervoor is er weer een avondprogramma. Meer informatie volgt.

Heeft u ideeën voor vakinhoudelijke workshops, excursies of lezingen? Laat het ons weten op docentendag@prodemos.nl. Ook wanneer u zélf graag een workshop zou geven. Wij sturen u dan een aanmeldformulier. Het aanmelden van workshops kan tot uiterlijk 9 september 2019. In september beslissen de NVLM en ProDemos samen welke workshops en sprekers we uitnodigen.

Kabinetsreactie op rapport staatcommissie parlementair stelsel

Op 26 juni verscheen de kabinetsreactie op de ‘commissie-Remkes’. De NVLM vindt het goed dat het kabinet de versterking van het burgerschapsonderwijs daarin prioriteit geeft. Wel is het jammer dat de uitwerking van dat element in de kabinetsreactie nog weinig concreet is. Er wordt veel overgelaten aan Curriculum.nu, terwijl die curriculumherziening vooral gaat over de inhouden van vakken en leergebieden. De staatscommissie pleit naast ondubbelzinnige eindtermen op het gebied van democratische vorming ook voor andere concrete maatregelen zoals het vervangen van de inspanningsverplichting voor burgerschap op het mbo door een resultaatverplichting, een groter aantal lesuren maatschappijleer en maatregelen tegen de neiging om maatschappijleer als compensatievak te beschouwen. Daar gebeurt nu (even?) niets mee. In onze ogen is het door de staatscommissie geschetste probleem urgent genoeg om sneller tot deze concrete maatregelen te komen. Daar zullen wij dan ook op aandringen bij de Tweede Kamer en minister Slob.

Zie ook: https://nvlm.nl/staatscommissie-parlementair-stelsel/