Schrijf alvast in uw agenda!

De volgende docentendag vindt plaats op vrijdag 1 februari, met een voorprogramma op de avond van 31 januari. Ook dit jaar mogen we gebruik maken van het Tweede Kamergebouw. De inschrijving is nog niet geopend, maar zet deze data alvast in uw agenda.

Aanvulling op correctievoorschrift h/v

Naar aanleiding van de examenbesprekingen Maatschappijwetenschappen heeft het College voor Examens voor zowel havo als vwo een aanvulling op het correctievoorschrift naar de scholen gestuurd. U vindt beide documenten hieronder:

Certificaat voor excellente examenkandidaten

U kunt uw excellente leerlingen weer belonen met een NVLM certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie.
Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Eindexamen kunt u een certificaat aanvragen door een mail naar aukjeschrijver@nvlm.nl met daarin:

  • volledige namen en achternaam van de leerling
  • geboortedatum van de leerling
  • gemiddeld SE cijfer en het behaalde CE cijfer
  • examenniveau: maatschappijleer-2 vmbo BB of KB of GL of TL – maatschappijwetenschappen havo of vwo
  • het postadres waar het certificaat naartoe gestuurd moet worden 

Vraag uw certificaat vóór zaterdag 16 juni 2012 aan! 


Examenbesprekingen

De aanmelding voor deelname aan de examenbesprekingen is gesloten. Ook dit jaar zullen de examenbesprekingen weer bij de Universiteit Utrecht plaatsvinden.

Informatie per bijeenkomst:

  • Vmbo kb, gl en tl: do. 24 mei van 16.00 tot 17.00 uur. Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, lokaal 135.
  • Havo: di. 29 mei van 15.00 tot 16.30 uur. Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, lokaal 135/ 136.
  • Vwo: di. 29 mei van 17.00 tot 18.30 uur. Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, lokaal 135/ 136.

Het Marinus Ruppertgebouw bevindt zich op de Uithof, Leuvenlaan 21.

Contactpersoon NVLM:  aukjeschrijver@nvlm.nl.


Ginjaar-Maas overleden

Oud-staatssecretaris van Onderwijs Nell Ginjaar-Maas is overleden. Ginjaar-Maas heeft in de jaren ’80 gezorgd voor de invoering van maatschappijleer als examenvak op mavo, havo, vwo, lbo en mbo. Dit vak staat tegenwoordig bekend als maatschappijleer 2 (vmbo) en maatschappijwetenschappen (havo/vwo). Uit de berichtgeving in de media zou de lezer/kijker kunnen afleiden dat Ginjaar-Maas het vak maatschappijleer heeft ingevoerd, dat is echter niet het geval. Maatschappijleer maakt al sinds 1968 deel uit van het curriculum in het voorgezet onderwijs. De invoering van het examenvak maatschappijleer door staatssecretaris Ginjaar-Maas is echter een zeer belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van het vak. Docenten maatschappijleer en de NVLM hebben dan ook veel aan haar te danken. Wij citeren hieronder uit een belangrijke notitie van staatssecretaris Ginjaar-Maas aan de Tweede Kamer uit 1984:

“…Dit betekent dat ik per 1 augustus 1985 experimenten wil starten op een aantal scholen voor m.a.v.o., h.a.v.o., v.w.o., l.b.o. en m.b.o. op grond van een circulaire die in het najaar van 1984 naar de scholen zal worden verzonden. De geselecteerde scholen zullen dan in staat worden gesteld maatschappijleer experimenteel als facultatief eindexamenvak aan te bieden.”

“Reeds geruime tijd heb ik benadrukt dat ik maatschappijleer een zeer belangrijk vak vind. Onderwijs dient de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden en inzicht te geven op resp. in maatschappelijke ontwikkelingen, nu én in de toekomst. Basiskennis van die maatschappij, inzicht in de ontwikkelingen ervan, het kunnen plaatsen van ideeën, visies en -zeer belangrijk -het ontwikkelen van een eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen, is één van de voorwaarden om leerlingen op te voeden tot bewuste burgers.”

“Het verplicht zijn van een aantal uren maatschappijleer voor alle leerlingen nu, én in de toekomst, staat voor mij dan ook buiten kijf.”

In een verslag van een mondeling overleg met de Tweede Kamer op 24 november 1988 staat: “Sinds de vakkenpakketmaatregel geruime tijd geleden op tafel werd gelegd, is gebleken dat maatschappijleer als examenvak een succes kan worden genoemd. De leerlingen die het kunnen kiezen, doen het ook graag en de examens zijn van hoge kwaliteit. Daarom stelde de staatssecretaris voornemens te zijn maatschappijleer als regulier examenvak aan te merken.”

Mevrouw Ginjaar-Maas is 80 jaar geworden.

Geslaagde Docentendag Maatschappijleer

De voorzitters

De voorzitters

Op 10 februari vond de jaarlijkse Docentendag plaats, georganiseerd door ProDemos en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM). Zoals altijd waren er presentaties en workshops over aansprekende onderwerpen. Uitzonderlijk was dit jaar de locatie: de Tweede Kamer. U vindt een verslag en foto’s van de Docentendag via http://www.prodemos.nl/Nieuws/Geslaagde-Docentendag-Maatschappijleer.

Maatschappijleermotie

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin geconstateerd wordt dat er zorgen bestaan over de positie van maatschappijleer en waarin de Kamer de regering vraagt voorstellen te doen voor een versterking van het onderdeel burgerschapsvorming in het onderwijs. De tekst van de motie luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat burgerschapsvorming in het onderwijs van groot belang is en dat die onder meer tot uiting komt in het vak maatschappijleer;

constaterende, dat er zorgen bestaan over de status van het vak maatschappijleer, onder andere door het kleine aantal lesuren en het mogelijk verdwijnen van het schoolexamen voor maatschappijleer;

verzoekt de regering voorstellen te doen voor een versterking van het onderdeel burgerschapsvorming in het onderwijs, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman, Jasper van Dijk, Smits, Van der Ham

De leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV stemden voor de motie. Zie ook het bericht op de website van de SP.