Update Curriculum.nu

Tot 25 april kon iedereen feedback geven op de eerste tussenproducten van Curriculum.nu: de conceptvisies. De NVLM heeft gereageerd op de conceptvisies van de ontwikkelteams Burgerschap en Mens & Maatschappij. Daarnaast schreven we samen met de andere betrokken vakverenigingen (aardrijkskunde, economie, filosofie en geschiedenis) een brief aan het ontwikkelteam Mens & Maatschappij. In deze brief benadrukken de vakverenigingen dat de kracht van bestaande vakken uitgangspunt moet zijn van het ontwikkelteam. Samenhang kan op verschillende manieren worden bereikt door de perspectieven van onze vakken te combineren, maar een verplicht samengaan van vakken in een leergebied achten wij onwenselijk en in tegenspraak met de politieke besluitvorming die aan Curriculum.nu vooraf ging.

In onze eigen feedback op de conceptvisie Mens & Maatschappij benoemen wij enkele pluspunten in de conceptvisie: het formuleren van verschillende perspectieven op de complexe en veranderende wereld en de wens om de buitenwereld in te gaan en de buitenwereld de school in brengen. Als minpunt zien we dat de maatschappijwetenschappelijke (sociologische en politicologische) invalshoek nog onvoldoende herkenbaar is in de conceptvisie Mens & Maatschappij.

De NVLM heeft ook uitgebreid gereageerd op de conceptvisie van het ontwikkelteam Burgerschap. Wij zijn blij met de aandacht voor een doorlopende leerlijn burgerschap, maar geven in onze reactie ook aan dat de conceptvisie soms meer over persoonsvorming dan over burgerschapsvorming lijkt te gaan. We vragen om een duidelijker onderscheid tussen dat wat aan de school is (identiteitsontwikkeling) en dat wat in een landelijk curriculum zou moeten worden vastgelegd: kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in de democratische rechtsstaat en – in aansluiting op het pamflet van Bram Eidhof– een aantal doelen waarover brede consensus bestaat in de Nederlandse samenleving.

NVLM Scriptieprijs 2018

Elk jaar reikt de NVLM een prijs uit aan studenten die het beste onderzoek hebben gedaan (lessenserie of praktijkonderzoek). De jury kijkt niet alleen naar de onderzoeksmatige kwaliteit (methodologie) maar ook naar toepasbaarheid binnen het vak en originaliteit.

Dit jaar was de prijsuitreiking op maandag 26 maart jl. tijdens de jaarlijkse LIO-dag op de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uit het juryrapport:

Winnaar eerstegraads onderzoek Johan Paul (Fontys Hogescholen): ‘Op welke wijze kan  de concept-context benadering het beste aan HAVO-leerlingen aangeleerd worden?.

Sterk theoretisch kader met goede koppeling naar taalgericht vakonderwijs. Hij constateert terecht dat voor concept-context benadering is de taalvaardigheid voorwaarde en gebruikt daarvoor het kwadrant van Cummins.  Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen schooltaal en vaktaal.

Probleemstelling dat deze benadering lastig voor docenten is, is terecht en hij geeft met dit onderzoek hele duidelijke handvatten voor docenten mbv de taxonomie van Bloom. Hiermee komt hij in de uitwerking tot handreikingen voor de docent om creatieve opdrachten te ontwerpen.

Overigens is dit niet verder uitgewerkt in concrete lessen, waardoor het niet de beste lessenserie is geworden, maar op onderzoeksniveau zeker de eerste plaats waard.

Winnaar eerstegraads lessenserie Clint Claessen (Universiteit van Amsterdam): ‘Kiesstelsels

Helder theoretisch kader met een mooie probleemstelling.  Goede koppeling van denkvaardigheden en didactische aanpak. Marzano wordt gecombineerd met Ebbens Ettekhoven, maar wel toegepast op vakdidactische principes, namelijk werken met hogere denkvaardigheden. Vooral de hogere denkvaardigheden als evalueren, creëren en analyseren komen mooi aan bod, als onderdeel van het ontwerp.

Leerlingen werken vrij zelfstandig met deze opdrachten, waardoor het niet docent gestuurd is.

Beoordelingsmodel is aanwezig, maar kan concreter worden uitgewerkt met bijv. rubrics ter onderbouwing van het aantal punten.

De jury is benieuwd hoe de werkstukken van leerlingen over het ideale kiesstelsel er uiteindelijk hebben uitgezien.

Winnaar tweedegraads prakijktonderzoek Martijn Peters (Hogeaschool van Amsterdam): ‘Populisme in de klas?

Martijn heeft een actueel onderwerp aangepakt in zijn onderzoek: populisme. Hij laat zien dat hij in staat is om controversiële onderwerpen te bespreken en hier didactische handreikingen voor te doen.

Zijn praktijkervaringen bij de klassen waar hij les aan geeft, heeft hij goed weten te vertalen naar een goed theoretisch kader en bruikbare aanbevelingen voor zijn eigen lespraktijk. Omdat het een klein onderzoek is, naar zijn eigen klassen op zijn eigen school, is dit moeilijk generaliseerbaar. Maar tegelijkertijd is de manier van kijken en nadenken over uitspraken van leerlingen in de dagelijkse lespraktijk heel bruikbaar voor andere docenten. Veel docenten lopen tegen deze problematiek aan en reageren hier vaak vanuit hun eigen referentiekader op. Dit onderzoek maakt duidelijk dat het een meerwaarde heeft om de uitspraken van leerlingen tegen het licht te houden en mee te nemen in de beginsituatie van een les burgerschap.

Curriculum.nu: eerste tussenproducten

Dit jaar buigen de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. 

Begin week hebben de ontwikkelteams hun eerste tussenproducten opgeleverd in de vorm van conceptvisies op de leergebieden. Vooral de leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap zijn relevant voor de toekomst van maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen.

Tijdens een consultatieperiode mag iedereen feedback geven op deze conceptvisies en de consultatievragen van de ontwikkelteams. Het NVLM-bestuur zal dat doen op basis van de reacties die we van u – onze leden – ontvangen.

Wilt u dat de NVLM uw opvatting meeneemt in onze reactie richting Curriculum.nu?
Dan kunt u het volgende doen:
1. Lees de conceptvisies Mens & Maatschappij en Burgerschap met bijbehorende consultatievragen.
2. Schrijf een concrete reactie op (een van) de twee visies.
– Maak in uw reactie onderscheid tussen de conceptvisie Mens en Maatschappij en de conceptvisie Burgerschap.
– Geef steeds duidelijk aan op welke consultatievraag u reageert. Ook algemene opmerkingen over de beide conceptvisies zijn welkom.

Mail uw reactie uiterlijk zaterdag 14 april naar secretaris@nvlm.nl. We zien uw reactie graag tegemoet!

Contributiefactuur 2018

Door een ‘bug’ in het ledenadministratiesysteem heeft u waarschijnlijk 2 facturen ontvangen i.p.v. 1 factuur. U mag zelf kiezen welke u wil betalen; we vinken bij betaling beide facturen aan. Excuses voor het ongemak.

Examenbesprekingen 2018

23 mei – examenbespreking vwo (regulier en pilot) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur
28 mei – examenbespreking vmbo (gl/tl) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur
29 mei – examenbespreking havo (regulier en pilot) – start: 15:30 uur tot ca. 17:15 uur

Locatie: Vergadercentrum Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
U kunt zich aanmelden voor een of meerdere besprekingen bij riemerbouwmeester@nvlm.nl.

NVLM-visie voor Curriculum.nu

Curriculum.nu heeft de NVLM gevraagd om een visie op ons vakgebied te schrijven. De leden van de NVLM konden begin december reageren op een eerste concept, hun opmerkingen zijn inmiddels verwerkt. U vindt onze definitieve visie op maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap hier.

De visie van de NVLM zal door Curriculum.nu gebruikt worden als input voor de ontwikkelteams die vanaf februari aan de slag gaan om bouwstenen te ontwikkelen voor het curriculum van de toekomst.

Maatschappijleer faalt niet

In het Algemeen Dagblad van 8 november wordt een totaal verkeerde indruk gewekt met de kop ‘Maatschappijleer op school faalt’. De krant bespreekt een internationaal onderzoek onder leerlingen uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen in Nederland pas in klas 3,4 of 5 maatschappijleer. De onderzoeksresultaten zeggen dus niets over het effect van maatschappijleer. Uit het onderzoek blijkt dat de kennis over burgerschap en de democratische rechtsstaat van de tweedeklassers in Nederland lager is dan de kennis van scholieren in landen die op Nederland lijken. Dat is al eerder geconstateerd. Daarom pleit de NVLM al jaren voor een doorlopende leerlijn democratisch burgerschap met meer aandacht voor democratie en rechtsstaat in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In contacten met de media (De Volkskrant & BNR Radio) zet het NVLM-bestuur het onjuiste beeld dat door het AD is geschetst recht.

Handreikingen PTA schoolexamen

SLO biedt vakdocenten ondersteuning bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. De handreikingen voor maatschappijleer (vmbo), maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen zijn vernieuwd. Deze vernieuwde handreikingen zijn te vinden op handreikingschoolexamen.slo.nl. In deze handreikingen kunt u lezen waar u rekening mee moet houden bij de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast doen de handreikingen suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA.