Categorie: Algemeen NVLM

Reactie van onze voorzitter op slecht scoren van scholieren op burgerschap

Hans Teunissen, voorzitter van de vereniging van leraren maatschappijleer NVLM: “Als leerlingen de gemeenschappelijke waarden en normen van onze samenleving niet delen, is dat erg, ja. Zeker als die in de wet vastliggen, zoals gelijke rechten voor alle burgers. Natuurlijk mogen jongeren afwijkende meningen hebben, maar als ze niet eens de kennis hebben op basis waarvan ze een hebben mening kunnen vormen, is dat ernstig. De lage scores zijn wel verklaarbaar. Het onderzoek gaat over veertienjarigen, terwijl burgerschap op school pas in de hogere klassen aan de orde komt. Burgerschap wordt bovendien beschouwd als opdracht van de hele school: het moet in alle lessen aan de orde komen. Maar gebleken is dat het pas echt goed werkt als je het in afgebakende lessen onderbrengt, met serieuze toetsen en bevoegde docenten. Met die paar uurtjes maatschappijleer die leerlingen nu in hun schoolloopbaan krijgen, red je het niet. 


(In ‘Gebrek aan burgerschap is alarmerend’ door Hanne Obbink in Trouw, 22 juni 2012)

Onderzoek naar kansen en barrières voor MW in het VO

Henk Gilhuis en Jeroen van Dijk hebben in het kader van hun educatieve master maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht een belangwekkend onderzoek gedaan naar de kansen en barrières voor het vak maatschappijwetenschappen in het VO. Middels een uitgebreide enquête en diepte interviews hebben zij deze kansen en barrières in kaart gebracht. In het rapport worden interessante conclusies getrokken en belangrijke aanbevelingen gedaan voor docenten die het vak willen invoeren.

Op middelbare scholen in Nederland  is maatschappijwetenschappen (MW) een
profielkeuzevak. MW wordt momenteel aangeboden op 40% van de havo scholen
en 30% van de vwo scholen. Bij de invoering van de vernieuwde tweede fase in
2007/2008 is het aantal leerlingen dat het vak volgt meer dan verdubbeld. Sindsdien
is er sprake van een (lichte) daling, zo heeft ons onderzoek uitgewezen. In 2016
wordt een nieuw curriculum voor dit vak ingevoerd. Dit zal het vak een nieuwe impuls
geven en kan voor scholen die nog geen MW aanbieden aanleiding zijn om de
invoering van het vak te overwegen. Voor ons was dit aanleiding om te onderzoeken
hoe dergelijke besluiten tot stand komen.

Op middelbare scholen in Nederland is maatschappijwetenschappen (MW) een profielkeuzevak. MW wordt momenteel aangeboden op 40% van de havo scholen en 30% van de vwo scholen. Bij de invoering van de vernieuwde tweede fase in 2007/2008 is het aantal leerlingen dat het vak volgt meer dan verdubbeld. Sindsdien is er sprake van een (lichte) daling. In 2016 wordt een nieuw curriculum voor dit vak ingevoerd. Dit zal het vak een nieuwe impuls geven en kan voor scholen die nog geen MW aanbieden aanleiding zijn om de invoering van het vak te overwegen. Dit was voor deze studenten aanleiding om te onderzoeken hoe dergelijke besluiten tot stand komen.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden: Kansen en barrieres voor maatschappijwetenschappen in het VO definitief


Schrijf alvast in uw agenda!

De volgende docentendag vindt plaats op vrijdag 1 februari, met een voorprogramma op de avond van 31 januari. Ook dit jaar mogen we gebruik maken van het Tweede Kamergebouw. De inschrijving is nog niet geopend, maar zet deze data alvast in uw agenda.

Aanvulling op correctievoorschrift h/v

Naar aanleiding van de examenbesprekingen Maatschappijwetenschappen heeft het College voor Examens voor zowel havo als vwo een aanvulling op het correctievoorschrift naar de scholen gestuurd. U vindt beide documenten hieronder:

Certificaat voor excellente examenkandidaten

U kunt uw excellente leerlingen weer belonen met een NVLM certificaat voor een uitzonderlijke examenprestatie.
Voor leerlingen die een 9,0 of hoger hebben gehaald voor het Centraal Eindexamen kunt u een certificaat aanvragen door een mail naar aukjeschrijver@nvlm.nl met daarin:

  • volledige namen en achternaam van de leerling
  • geboortedatum van de leerling
  • gemiddeld SE cijfer en het behaalde CE cijfer
  • examenniveau: maatschappijleer-2 vmbo BB of KB of GL of TL – maatschappijwetenschappen havo of vwo
  • het postadres waar het certificaat naartoe gestuurd moet worden 

Vraag uw certificaat vóór zaterdag 16 juni 2012 aan! 


Examenbesprekingen

De aanmelding voor deelname aan de examenbesprekingen is gesloten. Ook dit jaar zullen de examenbesprekingen weer bij de Universiteit Utrecht plaatsvinden.

Informatie per bijeenkomst:

  • Vmbo kb, gl en tl: do. 24 mei van 16.00 tot 17.00 uur. Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, lokaal 135.
  • Havo: di. 29 mei van 15.00 tot 16.30 uur. Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, lokaal 135/ 136.
  • Vwo: di. 29 mei van 17.00 tot 18.30 uur. Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, lokaal 135/ 136.

Het Marinus Ruppertgebouw bevindt zich op de Uithof, Leuvenlaan 21.

Contactpersoon NVLM:  aukjeschrijver@nvlm.nl.


Ginjaar-Maas overleden

Oud-staatssecretaris van Onderwijs Nell Ginjaar-Maas is overleden. Ginjaar-Maas heeft in de jaren ’80 gezorgd voor de invoering van maatschappijleer als examenvak op mavo, havo, vwo, lbo en mbo. Dit vak staat tegenwoordig bekend als maatschappijleer 2 (vmbo) en maatschappijwetenschappen (havo/vwo). Uit de berichtgeving in de media zou de lezer/kijker kunnen afleiden dat Ginjaar-Maas het vak maatschappijleer heeft ingevoerd, dat is echter niet het geval. Maatschappijleer maakt al sinds 1968 deel uit van het curriculum in het voorgezet onderwijs. De invoering van het examenvak maatschappijleer door staatssecretaris Ginjaar-Maas is echter een zeer belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van het vak. Docenten maatschappijleer en de NVLM hebben dan ook veel aan haar te danken. Wij citeren hieronder uit een belangrijke notitie van staatssecretaris Ginjaar-Maas aan de Tweede Kamer uit 1984:

“…Dit betekent dat ik per 1 augustus 1985 experimenten wil starten op een aantal scholen voor m.a.v.o., h.a.v.o., v.w.o., l.b.o. en m.b.o. op grond van een circulaire die in het najaar van 1984 naar de scholen zal worden verzonden. De geselecteerde scholen zullen dan in staat worden gesteld maatschappijleer experimenteel als facultatief eindexamenvak aan te bieden.”

“Reeds geruime tijd heb ik benadrukt dat ik maatschappijleer een zeer belangrijk vak vind. Onderwijs dient de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden en inzicht te geven op resp. in maatschappelijke ontwikkelingen, nu én in de toekomst. Basiskennis van die maatschappij, inzicht in de ontwikkelingen ervan, het kunnen plaatsen van ideeën, visies en -zeer belangrijk -het ontwikkelen van een eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen, is één van de voorwaarden om leerlingen op te voeden tot bewuste burgers.”

“Het verplicht zijn van een aantal uren maatschappijleer voor alle leerlingen nu, én in de toekomst, staat voor mij dan ook buiten kijf.”

In een verslag van een mondeling overleg met de Tweede Kamer op 24 november 1988 staat: “Sinds de vakkenpakketmaatregel geruime tijd geleden op tafel werd gelegd, is gebleken dat maatschappijleer als examenvak een succes kan worden genoemd. De leerlingen die het kunnen kiezen, doen het ook graag en de examens zijn van hoge kwaliteit. Daarom stelde de staatssecretaris voornemens te zijn maatschappijleer als regulier examenvak aan te merken.”

Mevrouw Ginjaar-Maas is 80 jaar geworden.

Geslaagde Docentendag Maatschappijleer

De voorzitters

De voorzitters

Op 10 februari vond de jaarlijkse Docentendag plaats, georganiseerd door ProDemos en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM). Zoals altijd waren er presentaties en workshops over aansprekende onderwerpen. Uitzonderlijk was dit jaar de locatie: de Tweede Kamer. U vindt een verslag en foto’s van de Docentendag via http://www.prodemos.nl/Nieuws/Geslaagde-Docentendag-Maatschappijleer.