Categorie: Algemeen NVLM

Gammacanon van start

Op 2 januari startte de Volkskrant met de Gammacanon. In 2010 vindt u elke zaterdag een artikel in het katern Kennis met belangrijke inzichten uit de maatschappijwetenschappen. Het NVLM-bestuur heeft in 2008 het initiatief genomen om sociologen, politicologen en antropologen te mobiliseren om vervolgens de Volkskrant warm te maken voor het canon-idee, dat ongetwijfeld uitstekend lesmateriaal zal opleveren over (bijvoorbeeld) verzuiling en veiligheid. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, is voorzitter van de commissie die bepaalt wat iedereen van de maatschappijwetenschappen moet weten. Naast bovengenoemde wetenschappen komen ook de economie en de psychologie in de gammacanon aan bod.

Reactie NVLM op eindrapport Maatschappijwetenschappen

De NVLM heeft eind november advies aan de staatssecretaris uitgebracht over het eindrapport van de vervolgcommissie maatschappijwetenschappen. Dit advies is gebaseerd op de veldadviesbijeenkomsten van 18 en 19 november en de schriftelijke reacties op het rapport die het bestuur mocht ontvangen. Het NVLM-bestuur is onder de indruk van het werk dat de vervolgcommissie heeft verzet. Tegelijkertijd maakt het bestuur in zijn brief een aantal opmerkingen over onder andere de uitvoerbaarheid van het programma. Wij adviseren de staatssecretaris een pilot op een aantal scholen om het programma te kunnen ontwikkelen en testen. Het nieuwe examenprogramma kan dan definitief worden ingevoerd in 2013 (havo) en 2014 (vwo). U vindt het volledige advies aan de staatssecretaris onder dit bericht.

Advies NVLM examenprogramma MW

Brondocument Burgerschap

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft de MBO Raad een brief geschreven over de toekomst van de burgerschapscompetenties in het MBO. Zij vraagt de MBO Raad haar voor mei 2010 een vernieuwd Brondocument voor te leggen, dit zou dan van kracht moeten worden met ingang van het schooljaar 2011-2012. Tot die tijd blijft het bestaande Brondocument LLB (uit 2006) de basis van het burgerschapsonderwijs in het MBO.

De staatssecretaris vraagt de MBO Raad om (o.a.) de NVLM te consulteren, met name waar het gaat om een goede borging van de kenniselementen. Het NVLM-bestuur is echter minder gelukkig met de keuze die gemaakt wordt als het gaat om toetsing van de burgerschapscompetenties: er zal niet worden getoetst of de deelnemers een bepaald eindniveau halen, er wordt slechts beoordeeld of “de deelnemer in voldoende mate aan de aangegane inspanningsverplichtingen voor burgerschapsvorming heeft voldaan”. U vindt de brief van de staatssecretaris onder dit bericht.

Brief LLB naar MBO Raad nov 2009


M&P wordt 40!

Begin december is het jubileumnummer van het vakblad voor docenten maatschappijleer, Maatschappij & Politiek, verschenen. M&P is bezig aan zijn veertigste jaargang. De eerste 30 jaar ontvingen de leden van de NVLM het vakblad automatisch, inmiddels zijn M&P en het lidmaatschap van de NVLM losgekoppeld. Voor een abonnement en meer informatie kunt u terecht op www.maatschappijenpolitiek.nl.


Eindrapport commissie Maatschappijwetenschappen

De vervolgcommissie maatschappijwetenschappen onder voorzitterschap van Paul Schnabel heeft het eindrapport opgeleverd voor een vernieuwd examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en voor vwo. Op 27 oktober 2009 is het advies aangeboden aan staatssecretaris Van Bijsterveldt. U kunt het rapport downloaden (Maatschappijwetenschappen-vernieuwd-examenprogramma[1]) of bestellen bij bij het secretariaat van de vervolgcommissie: SLO, Josephine van den Graven ( j.vandengraven@slo.nl), telefoon 053 4840371.


Nieuwe MBO-notitie NVLM

De NVLM heeft een nieuwe notitie geschreven die de basis kan vormen voor nader overleg tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO Raad en de NVLM over de toekomst van de burgerschapscompetenties in het MBO. Met deze notitie herziening Brondocument wil de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer een poging doen de verschillende visies op Leren, Loopbaan en Burgerschap dichterbij elkaar te brengen. De notitie is verzonden aan staatssecretaris Van Bijsterveldt en MBO Raad-voorzitter Van Zijl.

Enquête schoolexamens

SLO wil de inrichting van de schoolexamenprogramma’s bij het vak maatschappijleer in kaart brengen door het afnemen van een digitale enquête. Het NVLM-bestuur hoopt dat zoveel mogelijk havo/vwo-docenten deze enquête invullen. Met behulp van opbrengsten van het onderzoek naar de inrichting van de schoolexamenprogramma’s kunt u straks nagaan of uw eigen schoolexamenprogramma vergelijkbaar is met dat van vakcollega’s op andere scholen. Wilt u aan deze digitale enquête meewerken, ga dan naar www.slo.nl/kwaliteitsborging.

Examenbundel Maatschappijwetenschappen

Foto's contract MIJW-1In het najaar van 2008 ontstond het plan in het NVLM bestuur om te onderzoeken of er een examenbundel voor het examenvak ontwikkeld zou kunnen worden. Met name bestuursleden Ingrid Faas en Tom Stroobach hebben zich daar voor ingezet. Op de Docentendag Maatschappijleer is een peiling gehouden waaruit bleek dat er een flink aantal docenten geïnteresseerd was in zo’n bundel. Dat was voor uitgeverij ThiemeMeulenhoff doorslaggevend om met ons dit project aan te gaan. Jan Vis, voormalig vakdidacticus maatschappijleer aan de Rijksuniversiteit Groningen,  is bereid gevonden om het schrijven van de bundel op zich te nemen.

Op woensdag 14 oktober is het officiële contract getekend bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff. De bundel zal uitkomen in de zomer van 2010 en kan dus op de boekenlijst worden gezet voor het schooljaar 2010-2011. Op de foto van links naar rechts: Roel Bakker (directeur-uitgever voortgezet onderwijs), Judith ten Brummelhuis (uitgever examentraining), Arthur Pormes (voorzitter NVLM)

Burgerschapscompetenties

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten weten dat er dit schooljaar nog niets verandert op het gebied van de burgerschapscompetenties in het MBO. Zij wil eerst overleggen met de MBO Raad en de NVLM. Voor de zomer heeft de NVLM een brief aan de staatssecretaris geschreven waarin wij bezwaar maakten tegen het nieuwe document Leren, Loopbaan en Burgerschap dat door de MBO Raad is opgesteld. Uit de reactie van de staatssecretaris blijkt dat zij niet voorbij wil gaan aan de bezwaren van de NVLM.

Maatschappijwetenschappen

De vervolgcommissie Schnabel heeft haar werk zo goed als afgerond. Het
eindresultaat, een uitgewerkt examenprogramma Maatschappijwetenschappen,
wordt eind oktober aangeboden aan de staatssecretaris van Onderwijs. Op 18 en 19 november zal de NVLM in samenwerking met SLO veldraadplegingen organiseren over het rapport van de vervolgcommissie.