Auteur: Ingrid Faas

Platform Ons Onderwijs2032

In januari 2016 heeft het Platform Onderwijs2032 een eindadvies uitgebracht aan staatssecretaris Sander Dekker. Dit eindadvies kan volgens de voorzitter van het Platform – Paul Schnabel – gezien worden als een eerste stap richting een herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs.

Reactie NVLM

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) heeft waardering voor het advies van het Platform, maar ziet ook minpunten en potentiële risico’s als op basis van dit advies een curriculum zou worden gemaakt.

 1. Doorlopende leerlijn Burgerschap
  De NVLM is verheugd over de prominente plek die burgerschap in het advies heeft
  gekregen. Er is wat ons betreft grote behoefte aan een doorlopende leerlijn burgerschap. Op basisscholen, in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en in het mbo worden nu ‘losse stukjes’ burgerschap aangeboden, waardoor het onderwijs er niet goed in slaagt voort te bouwen op eerder verworven burgerschapskennis en -vaardigheden.Samenhangend burgerschapsonderwijs zou wat ons betreft een prachtige uitkomst van het werk van het Platform zijn. Het Platform vraagt de overheid de kern van burgerschap concreet te beschrijven. Daarmee volgt zij het advies van de Onderwijsraad uit 2012, waarin gesteld wordt dat ‘de inhoudelijke kern van burgerschapsonderwijs bestaat uit het leren functioneren in een democratische gemeenschap’. De NVLM hoopt dat de overheid snel overgaat tot het formuleren van die kern.
 1. De kern van burgerschap is democratie
  Daarbij is één kanttekening van groot belang: in het advies worden sociale vaardigheden en kennis van de rechtsstaat, democratische waarden en mensenrechten in één adem genoemd. Wij zijn van mening dat burgerschap zo een containerbegrip wordt. De formulering van de Onderwijsraad spreekt ons meer aan: burgerschap is ‘leren functioneren in een democratische gemeenschap’. Het aanleren van sociale vaardigheden, zoals de vaardigheid om vriendschappen te sluiten en te behouden, is een essentieel onderdeel van de pedagogische opdracht van een school. Dit soort vaardigheden onderbrengen bij burgerschap leidt echter tot verwatering van het begrip. Bij burgerschap moet het gaan om kennis van de rechtsstaat, democratische waarden en mensenrechten. En om het ontwikkelen van je eigen visie op actuele politieke ontwikkelingen. Daarbij vinden we het van belang dat leerlingen waarden ontwikkelen in gesprek en dialoog met medeleerlingen en onder begeleiding van een daartoe opgeleide docent. Dat dit nu op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te weinig aandacht krijgt, is één van de belangrijkste oorzaken voor het feit dat Nederland op dit gebied achterblijft bij andere West-Europese landen. (International Civic and Citizenship Study, 2009)
 1. Samenhang binnen M&M
  In het advies staat dat leerlingen onderwijs willen dat gaat over actuele vraagstukken.
  Wij herkennen die behoefte en vinden dat we hierin als docenten maatschappijleer en
  maatschappijwetenschappen een speciale verantwoordelijkheid hebben. In het vak maatschappijwetenschappen zijn bijvoorbeeld twee domeinen opgenomen waarin aandacht wordt geschonken aan de maatschappelijke en politieke actualiteit. Het Platform stelt voor dat leerlingen binnen Mens & Maatschappij interdisciplinair aan actuele maatschappelijke vraagstukken kunnen werken. De NVLM is echter tegen het opheffen van vakken en het instellen van een verplicht leergebied Mens & Maatschappij. (Hoewel dit niet met zoveel woorden wordt gezegd in het advies, is het wel degelijk een mogelijke interpretatie van het advies.) Dat leidt al snel tot een leraar geschiedenis die aardrijkskunde en maatschappijleer er ‘een beetje bij doet’. Interdisciplinaire aandacht voor actuele vraagstukken kan wel een plek krijgen in een gemeenschappelijk schoolexamendomein bij alle maatschappijvakken. Of in een M&M-variant op NLT in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een thematische vakoverstijgende onderwijsmodule over het vluchtelingenvraagstuk zou een prachtige invulling zijn van een van de modules in zo’n M&M-variant op NLT of van een gemeenschappelijk schoolexamendomein. Dus interdisciplinair werken naast en niet in plaats van de vakspecifieke benaderingen.
 1. Verbreding en verdieping
  Een M&M variant op NLT is een mooi voorbeeld van verbreding en verdieping naast een kerncurriculum. De NVLM is voorstander van een onderscheid tussen het kerncurriculum en verdieping/verbreding, onder de voorwaarde dat de landelijke overheid duidelijke richtlijnen meegeeft voor de invulling van die ruimte. In de praktijk besluit de school vaak welke keuzevakken worden aangeboden, met als gevolg dat leerlingen beperkt kunnen kiezen. De NVLM vindt dat geen goede invulling van de ruimte die naast het kerncurriculum overblijft.
 1. Toetsing
  Wij herkennen wat het Platform schrijft over de balans tussen centrale examinering en schoolexaminering. De laatste jaren lijkt de toetsing in de schoolexamens steeds meer op de centrale examens, zodat vaardigheden en kennis die niet goed centraal kunnen worden getoetst nu veel minder aan bod komen. Een zelfstandige positie van het schoolexamen maakt bijvoorbeeld toetsing van onderzoeksvaardigheden mogelijk in een lesmodule waarin de omgeving van de school centraal staat. Ook geeft het meer ruimte aan de mogelijkheid om mondeling te toetsen. Dan moeten docenten wel op elkaars scholen gaan kijken om de kwaliteit van examens te borgen. En het is ook van groot belang dat schoolexamenvakken zoals maatschappijleer een volwaardige positie krijgen in de slaag/zakregeling.

 

Vakcommunity

De vakcommunity maatschappijleer krijgt een update. Deel deze maand uw lesmateriaal over de thema’s ‘parlementaire democratie’ en ‘rechtsstaat’ met uw collega’s! Nog geen lid van de community? Meld u snel aan via de site of stuur Daan van der Hoek (dfvanderhoek[at]gmail.com) een mailtje.

Docentendag

De NVLM en ProDemos werken hard aan de invulling van de Docentendag 2017. De inschrijving opent op 6 december 2016, maar hier vast een tipje van de sluier:

 • Hoofdspreker Jack de Vries laat zijn licht schijnen over de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.
 • Het ochtendprogramma is in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, het middagprogramma bij ProDemos.
 • Op veler verzoek: er komen drie workshop- en lezingenrondes in plaats van twee. Zo kunt u nog meer inspiratie en kennis opdoen.
 • Voor het avondprogramma op donderdag 16 februari zijn we te gast bij de Hoge Raad.

Verzoek

Remmert Daas (onderzoeker UvA) heeft een raamwerk ontwikkeld waarin burgerschap d.m.v. rubrics op verschillende niveaus omschreven wordt. Hij wil zijn instrument graag testen bij docenten maatschappijleer in 4 havo en/of Burgerschap (mbo-niveau 3 en 4) vanaf september 2016. Klik hier voor meer informatie. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Remmert Daas: R.J.M.Daas@uva.nl.

Winnaars bekend!

De NVLM feliciteert Nilam Chotkan en Manon Michelotti (Emmauscollege Rotterdam) en Maxime van de Molen (VAVO Lyceum Amersfoort) met hun eerste prijs in de NVLM-profielwerkstukwedstrijd 2016!

Het winnende vwo-werkstuk:

 • Think out of the Box. Vooroordelen en sociale categorisatie.
  Door: Nilam Chotkan en Manon Michelotti. Geschreven onder begeleiding van dhr. mr M.A. Sira MA, Emmauscollege Rotterdam.De onderzoeksvraag:
  Hoe kunnen de vooroordelen onder de jongeren tussen 15 en 18 jaar jegens etnische minderheden in Nederland positief worden beïnvloed?

Het winnende havo-werkstuk:

Zie voor meer informatie: http://nvlm.nl/nvlm/activiteiten/wedstrijd/

Maw invoeren?

In augustus 2017 zullen alle leerlingen met maatschappijwetenschappen in hun pakket in 4 havo en 4 vwo kennismaken met het nieuwe programma. Op maatschappijwetenschappen.slo.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe programma. Voor scholen waar maatschappijwetenschappen nog niet op het rooster staat, is 2017 een natuurlijk moment om met het vak te starten. Waarom moet uw school maatschappijwetenschappen aanbieden in de maatschappijprofielen en de vrije ruimte? Han Noordink en Coen Gelinck (SLO) hebben in het mei-nummer van M&P (2016) voor u de argumenten op een rij gezet.

Klik hier om het artikel te lezen.

Docentendag 2017

De datum van de Docentendag van volgend schooljaar is bekend. U kunt donderdagavond 16 februari en vrijdag 17 februari vrijhouden in uw agenda. Wilt u zelf graag een workshop geven? Meld u dan aan via aukjeschrijver@nvlm.nl. U ontvangt dan een aanmeldformulier dat tot 1 augustus digitaal kan worden ingeleverd. Op basis van het aanbod maken de NVLM en ProDemos een keuze.

Examenbesprekingen 2016

• 17 mei 2016 – havo regulier, havo nieuw examenprogramma – van 15.30 tot 17.00 uur
• 25 mei 2016 – vwo regulier, vwo nieuw examenprogramma – van 15.30 tot 17.00 uur
• 27 mei 2016 – vmbo – van 15.30 tot 17.00 uur

Let op: De datum van 25 mei is dus een verandering ten opzichte van eerder gecommuniceerde data. Op veler verzoek zijn de vwo-vergaderingen vervroegd!

U kunt zich tot twee dagen tevoren aanmelden bij: riemerbouwmeester@nvlm.nl.
Locatie: Gregoriuscollege Utrecht, Nobeldwarsstraat 9, 3512 EW Utrecht.

Klik hier voor de verslagen